KHCN.Apps - Block_TatCaNhiemVu

TRA CỨU THÔNG TIN NHIỆM VỤ

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 VĐCKS.2017.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra địa chất môi trường. 02/06/2020 12
2 VĐCKS.2017.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Quy trình kỹ thuật thicông công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm. 02/06/2020 12
3 TNMT.2016.06.10 Nghiên cứu xây dựng quy định các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng môi trường biển tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:10.000 02/06/2020 36 Đang thực hiện
4 TNMT.2020.10.02 Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 ngành tài nguyên và môi trường 01/06/2020 24 Đang tuyển chọn
5 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020 Đang thực hiện
6 BĐKH.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên. 20/02/2020 24 Đang thực hiện
7 CS.2019.02.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba 19/02/2020 12 Đang thực hiện
8 CS.2019.02.01 Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí- lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok 18/02/2020 12 Đang thực hiện
9 test.TNMT.2019.11.02 test nhiem vu tuyen chon 14/01/2020 Đang tuyển chọn
10 test.TNMT.2019.11.02 test nhiem vu tuyen chon 14/01/2020 Đang tuyển chọn
11 NVTX.2020.07.01 Tổng hợp cập nhật xu hướng các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ viễn thám trong việc lĩnh vực đất đai 01/01/2020 12 Đang thực hiện
12 NVTX.2020.07.02 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám 01/01/2020 12 Đang thực hiện
13 NVTX.2020.07.03 Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực phân tích không gian: Các phương pháp thống kê không gian trong GIS (Spatial staticstics) 01/01/2020 12 Đang thực hiện
14 NVTX.2020.07.04 Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam 01/01/2020 12 Đang thực hiện
15 NVTX.2020.07.05 Cập nhật, khai thác các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất phục vụ giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam. 01/01/2020 12 Đang thực hiện
16 NVTX.2020.07.06 Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam. 01/01/2020 12 Đang thực hiện
17 NVTX.2020.07.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II ở Việt Nam trong hệ thống mạng lưới trọng lực Quốc gia Việt Nam 01/01/2020 12 Đang thực hiện
18 NVTX.2020.07.09 (năm 2020) Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
19 NVTX.2020.07.07 (Năm 2020) Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
20 NVTX.2020.07.10 Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
12345678910