KHCN.Apps - Block_NhiemVuDaKetThuc

NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 VĐCKS.2015.01 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái 18/06/2020 12 Kết thúc
2 BĐKH.57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 14/04/2020 30 Kết thúc
3 BĐKH.61 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại 14/04/2020 30 Kết thúc
4 CS.2019.03.04 Thành lập Atlas hóa thạch Thực vật Việt Nam 12/04/2020 12 Kết thúc
5 BĐKH.36 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 05/04/2020 30 Kết thúc
6 CS.2019.10.03 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 23/03/2020 12 Kết thúc
7 NVTX.2020.02.02 Nghiên cứu đánh giá xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới và đề xuất một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam 01/01/2020 12 Kết thúc
8 KC.09.17 ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ THỦY VỰC TIÊU BIỂU VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 08/10/2019 60 Kết thúc
9 NVTX.2019.08.01 Xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 14/05/2019 12 Kết thúc
10 CS.2018.10.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng chính sách quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm khu bảo tồn 23/02/2019 12 Kết thúc
11 CS.2019.10.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/02/2019 12 Kết thúc
12 CS.2018.10.05 Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An 23/01/2019 12 Kết thúc
13 CS.2018.10.03 Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam 23/01/2019 12 Kết thúc
14 CS.2019.03.03 Nghiên cứu chế tạo bộ chuẩn điện trở suất phục vụ hiệu chuẩn các máy giếng đo điện trở suất lỗ khoan 20/01/2019 12 Kết thúc
15 NVTX.2019.08.03 Rà soát, đánh giá các công cụ kinh tế đang áp dụng trong quản lý tài nguyên phục vụ xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên 15/01/2019 12 Kết thúc
16 NVTX.2019.08.04 Rà soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược tài nguyên nước quốc gia đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước 15/01/2019 12 Kết thúc
17 NVTX.2019.08.05 Rà soát, đánh giá việc thực hiện các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược tài nguyên, môi trường 15/01/2019 12 Kết thúc
18 NVTX.2019.08.06 Rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 15/01/2019 12 Kết thúc
19 NVTX.2019.08.07 Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 15/01/2019 12 Kết thúc
20 NVTX.2019.08.08 Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì hoạt động thư viện và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 15/01/2019 12 Kết thúc
12345678910