KHCN.Apps - Block_NhiemVuDangThucHien

NHIỆM VỤ ĐANG TIẾN HÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 TNMT.2016.06.10 Nghiên cứu xây dựng quy định các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng môi trường biển tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:10.000 02/06/2020 36 Đang thực hiện
2 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020 Đang thực hiện
3 BĐKH.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên. 20/02/2020 24 Đang thực hiện
4 CS.2019.02.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba 19/02/2020 12 Đang thực hiện
5 CS.2019.02.01 Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí- lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok 18/02/2020 12 Đang thực hiện
6 NVTX.2020.07.01 Tổng hợp cập nhật xu hướng các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ viễn thám trong việc lĩnh vực đất đai 01/01/2020 12 Đang thực hiện
7 NVTX.2020.07.02 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám 01/01/2020 12 Đang thực hiện
8 NVTX.2020.07.03 Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực phân tích không gian: Các phương pháp thống kê không gian trong GIS (Spatial staticstics) 01/01/2020 12 Đang thực hiện
9 NVTX.2020.07.04 Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam 01/01/2020 12 Đang thực hiện
10 NVTX.2020.07.05 Cập nhật, khai thác các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất phục vụ giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam. 01/01/2020 12 Đang thực hiện
11 NVTX.2020.07.06 Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam. 01/01/2020 12 Đang thực hiện
12 NVTX.2020.07.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II ở Việt Nam trong hệ thống mạng lưới trọng lực Quốc gia Việt Nam 01/01/2020 12 Đang thực hiện
13 NVTX.2020.07.09 (năm 2020) Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
14 NVTX.2020.07.07 (Năm 2020) Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
15 NVTX.2020.07.10 Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
16 NVTX.2020.07.11 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 01/01/2020 12 Đang thực hiện
17 NVTX.2020.07.12 Quản lý tài chính, quản lý tổ chức cán bộ và công tác hành chính, quản trị của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 01/01/2020 12 Đang thực hiện
18 CS.2020.01.01 Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai 23/12/2019 12 Đang thực hiện
19 CS.2020.01.02 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và NUKEVIET cho hoạt động thông tin, lưu trữ của Tổng cục Quản lý đất đai 23/12/2019 12 Đang thực hiện
20 CS.2020.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng công nghệ để giám sát, quản trị mạng máy tính toàn diện tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai 23/12/2019 12 Đang thực hiện
12345678910