KHCN.Apps - Block_NhiemVuDangThucHien

NHIỆM VỤ ĐANG TIẾN HÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 TNMT.2019.02.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba. 01/06/2020 30 Đang thực hiện
2 02/18-QLÐÐ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu thành phần điều tra cơ bản đất đai 08/05/2020 12 Đang thực hiện
3 NVTX.2020.03.03 Địa tầng các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc và khoáng sản liên quan. 03/05/2020 12 Đang thực hiện
4 NVTX.2020.03.04 Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong Holocen. 03/05/2020 12 Đang thực hiện
5 TNMT.2020.08.03 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển). 01/05/2020 24 Đang thực hiện
6 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020 Đang thực hiện
7 CS.2019.02.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba 19/02/2020 12 Đang thực hiện
8 CS.2019.02.01 Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí- lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok 18/02/2020 12 Đang thực hiện
9 NVTX.2020.03.09 Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
10 NVTX.2020.03.10 Nghiên cứu các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan 04/01/2020 12 Đang thực hiện
11 NVTX.2020.03.11 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
12 NVTX.2020.03.12 Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ 04/01/2020 12 Đang thực hiện
13 NVTX.2020.03.13 Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
14 NVTX.2020.03.14 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
15 NVTX.2020.03.15 Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá 04/01/2020 12 Đang thực hiện
16 NVTX.2020.03.16 Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất - khoáng sản. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
17 NVTX.2020.03.17 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. 04/01/2020 12 Đang thực hiện
18 NVTX.2020.03.05 Nghiên cứu các yếu tố Địa chất thủy văn và Địa chất công trình liên quan đến sự sụt lún mặt đất tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long. 03/01/2020 12 Đang thực hiện
19 NVTX.2020.03.06 Nghiên cứu hệ phương pháp địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùng triển vọng khoáng sản và dự báo quặng ẩn, ẩn sâu của W, Au, Cu 03/01/2020 12 Đang thực hiện
20 NVTX.2020.07.01 Tổng hợp cập nhật xu hướng các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ viễn thám trong việc lĩnh vực đất đai 01/01/2020 12 Đang thực hiện
12345678910