KHCN.Apps - Block_NhiemVuDangThucHien

NHIỆM VỤ ĐANG TIẾN HÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 Test.TNMT.2019.01.08 Test họp nghiệm thu nhiệm vụ khcn cáp bộ 28/08/2019 Đang thực hiện
2 test.TNMT.2019.01.06 test nhiem vu khcn 20/08/2019 12 Đang thực hiện
3 Test.TNMT.2019.01.05 Test Nhiem vu KHCN 2019 19/08/2019 12 Đang thực hiện
4 Test.TNMT.2019.01.04 test nhiệm vj khcn 08/08/2019 12 Đang thực hiện
5 Test.TNMT.2019.07.08 Test: Nhiệm vụ thử nghiệm quy trình nghiệm thu 30/07/2019 12 Đang thực hiện
6 Test.TNMT.2019.01.03 Test: nhiệm vụ nghiệm thu số 2 30/07/2019 12 Đang thực hiện
7 TNMT.2000.100.110 test nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ 12/07/2019 12 Đang thực hiện
8 TNMT.2018.100.1002 test nhiệm vụ nghiem thu 1 02/07/2019 12 Đang thực hiện
9 TNMT.2018.100.1001 test nhiệm uvj tuyển chọn 2 02/07/2019 12 Đang thực hiện
10 TNMT.2019.08.01 Tesst nhiem vu khcn 20000 13/05/2019 Đang thực hiện
11 NVTX.2019.01.01 Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2019 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai 01/01/2019 12 Đang thực hiện
12 2015.04.03 Nghiên cứu, ứng dụng mô hình phối tử sinh học, xác định ngưỡng độc của kim loại nặng trong môi trường nước mặt, thử nghiệm ở sông Đồng Nai 13/12/2018 0 Đang thực hiện
13 TNMT.2016.06.09 Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành“Hệ thống địa chính biển Việt Nam” (Marine Cadastre of Vietnam) 11/12/2018 0 Đang thực hiện
14 TNMT.2018.04.18 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017 10/12/2018 24 Đang thực hiện
15 TNMT.2018.04.15 TNMT.2018.04.15: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế làm luận cứ chỉnh sửa một số nội dung luật đa dạng sinh học 06/12/2018 30 Đang thực hiện
16 TNMT.2017.10.04 TNMT.2017.10.04: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương 01/12/2018 24 Đang thực hiện
17 TNMT.2018.10.04 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện các công cục quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững 27/11/2018 0 Đang thực hiện
18 TNMT.2018.04.16 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam đến năm 2030 01/11/2018 18 Đang thực hiện
19 TNMT.2018.04.17 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam 01/10/2018 24 Đang thực hiện
20 TNMT.2018.05.39 Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu 19/09/2018 30 Đang thực hiện
12345678910