KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoTuyenChon

NHIỆM VỤ ĐANG TUYỂN CHỌN

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụThời gian kết thúc tuyển chọnThời gian
(tháng)
Phương thức tuyển chọnTuyển chọn
1 TNMT.2020.01.05 Nghiên cứu mô hình mô phỏng biến động giá đất từ xã lên phường nhằm đề xuất chính sách điều tiết giá trị gia tăng của đất đai trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
2 TNMT.2020.04.11 Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
3 TNMT.2020.04.12 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
4 TNMT.2020.06.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
5 TNMT.2020.06.04 TNMT.2020.06.04: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển. 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
6 TNMT.2020.09.01 Nghiên cứu đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh 17:00 30/03/2020 Tuyển chọn Đăng ký
7 TNMT.2020.09.02 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường 17:00 30/03/2020 Tuyển chọn Đăng ký
8 TNMT.2020.09.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
9 TNMT.2020.553.04 Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô 17:00 30/03/2020 24 Tuyển chọn Đăng ký
10 TNMT.2020.553.05 Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam 17:00 30/03/2020 30 Tuyển chọn Đăng ký
11 TNMT.2020.562.12 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp 17:00 30/03/2020 30 Tuyển chọn Đăng ký