KHCN.Apps - Block_DeXuatBiLoai

ĐỀ XUẤT BỊ LOẠI

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 TNMT.2020.03.04 Nghiên cứu đặc điểm các đá magma mafic, siêu mafic và cấu trúc khống chế quăng hóa Ni – Cu khu vực Đông Bắc phục vụ dự báo quặng ẩn sâu 07/10/2019 Đang tuyển chọn
2 TNMT.2019.01.01 TNMT.2019.01.01: Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam 07/10/2019 Đang tuyển chọn
3 TNMT.2020.04.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam 01/10/2019 Đang tuyển chọn
4 TNMT.2019.06.02 TNMT.2019.06.02: Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật, địa hóa và dự báo tiềm năng khoáng sản rắn biển sâu Nam Trung Bộ Việt Nam phục vụ định hướng điều tra cơ bản khoáng sản biển sâu. 03/09/2019 Đang tuyển chọn
5 TNMT.2019.06.03 TNMT.2019.06.03: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý 03/09/2019 Đang tuyển chọn
6 TNMT.2019.02.01 TNMT.2019.02.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba. 02/09/2019 Đang tuyển chọn
7 TNMT.2019.04.01 TNMT.2019.04.01: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông. 02/09/2019 Đang tuyển chọn
8 TNMT.2019.04.02 TNMT.2019.04.02: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc không khí tự động bằng công nghệ cảm biến khí chi phí thấp trên nền tảng Internet kết nối vạn vật. Thử nghiệm ứng dụng phát triển mạng quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội 02/09/2019 Đang tuyển chọn
9 TNMT.2019.04.03 TNMT.2019.04.03: Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải bằng công nghệ huỳnh quang cực tím phù hợp điều kiện Việt Nam 02/09/2019 Đang tuyển chọn
10 TNMT.2019.04.04 TNMT.2019.04.04: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam 02/09/2019 Đang tuyển chọn
11 TNMT.2019.04.05 TNMT.2019.04.05: Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 02/09/2019 Đang tuyển chọn
12 TNMT.2019.04.06 TNMT.2019.04.06: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị 02/09/2019 Đang tuyển chọn
13 TNMT.2019.05.02 TNMT.2019.05.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ. 02/09/2019 Đang tuyển chọn
14 TNMT.2019.05.03 TNMT.2019.05.03: Nghiên cứu thử nghiệm dự báo chất lượng không khí hạn ngắn cho khu vực thành phố Hà Nội 02/09/2019 Đang tuyển chọn
15 TNMT.2019.10.02 TNMT.2019.10.02: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường 02/09/2019 Đang tuyển chọn
16 TNMT.2019.04.07 TNMT.2019.04.07: Nghiên cứu hoàn thiện công cụ quản lý môi trường theo vòng đời của dự án đầu tư phù hợp với điều kiện Việt Nam 02/09/2019 Đang tuyển chọn
17 TNMT.2019.07.01 TNMT.2019.07.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý nhằm đáp ứng các nội dung triển khai Luật Đo đạc và bản đồ giai đoạn 2019-2025 và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới 02/09/2019 Đang tuyển chọn
18 TNMT.2019.10.01 TNMT.2019.10.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ 02/09/2019 Đang tuyển chọn
19 TNMT.2019.06.01 TNMT.2019.06.01: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển 02/09/2019 Đang tuyển chọn
20 Test.TNMT.2019.01.08 Test họp nghiệm thu nhiệm vụ khcn cáp bộ 28/08/2019 Đang thực hiện
12345678910...