KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật phục vụ phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành chăn nuôi, xây dựng 01 mô hình thí điểm xử lý nước thải ở quy mô vừa và nhỏ. Nguyễn Thị Phương Mai 17/03/2020
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường. Nguyễn Thị Lý 13/03/2020
3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng trước bối cảnh biến đổi khí hậu (thí điểm tại tỉnh Thái Bình). Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/03/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật xác lập quyền tài sản đối với quyền khai thác thác tài nguyên khoáng sản nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Ngân 13/03/2020
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp lượng giá giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái, cảnh quan núi đá để phục vụ thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, áp dụng thử nghiệm cho Công viên địa chất Lại Văn Mạnh 13/03/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy áp dụng công cụ bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. nguyễn hữu đạt 13/03/2020
7 Điều tra, đánh giá và hoàn thiện khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa cho khu công nghiệp sinh thái theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Nguyễn Thị Minh Tâm 13/03/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế đặc thù trong sử dụng đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân Tô Ngọc Vũ 13/03/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất Hướng dẫn triển khai Kinh tế tuần hoàn tại Doanh nghiệp sản xuất Nguyễn Hoàng Minh 13/03/2020
10 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường thông qua đề cao vai trò của cộng đồng. Đào Cảnh Tùng 13/03/2020