KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Lê Hoàng Anh
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu mô hình, giải pháp công nghệ về chuyển đổi số nhằm cung cấp dữ liệu mở của lĩnh vực môi trường - thử nghiệm cung cấp dữ liệu mở về chất lượng môi trường.
Mục tiêu:
- Tạo lập mô hình về kho dữ liệu mở lĩnh vực môi trường, đảm bảo việc tích hợp với kho dữ liệu mở của ngành tài nguyên môi trường - Cung cấp chuẩn đầu ra cho các loại dữ liệu môi trường đảm bảo việc truy xuất và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia và chuyên ngành và cung cấp dữ liệu mở lĩnh vực môi trường - Thử nghiệm ứng dụng chuẩn dữ liệu đầu ra và cung cấp dữ liệu mở phục vụ khai thác, cung cấp và công khai dữ liệu môi trường
Sản phẩm dự kiến:
- Kiến trúc kho dữ liệu mở lĩnh vực môi trường được thiết kế phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên môi trường Ver 2.0, đảm bảo khả năng tích hợp với Kho dữ liệu mở của ngành tài nguyên và môi trường trong tương lai - Chuẩn dữ liệu đầu ra các loại dữ liệu môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, phù hợp với các yêu cầu của Kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường Ver 2.0 - Mô hình tổ chức, thiết kế hệ thống và phương án tổ chức, triển khai xây dựng cổng dữ liệu mở cho lĩnh vực môi trường - Xây dựng được dữ liệu mở về chất lượng môi trường, đạt được các yêu cầu tối thiểu: o Dữ liệu được phép công khai o Dữ liệu có cấu trúc o Dữ liệu phải ở định dạng mở (tiêu chuẩn mở) ở cấp độ sử dụng mã nhận diện URI cho các đối tượng hoặc cấp độ dữ liệu liên kết (Linked Data) theo tiêu chuẩn FAIR - Thử nghiệm cung cấp dữ liệu môi trường qua cổng dữ liệu mở phục vụ khai thác công khai dữ liệu môi trường cho mọi người dùng.
Khả năng ứng dụng:
Đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và khai thác, chia sẻ sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nguồn tài nguyên số về môi trường, phục vụ việc phát triển Chính phủ số của ngành tài nguyên và môi trường.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 testing dfghfdhgfh 11/11/2020
2 Nghiên cứu công nghệ ứng dụng đa nền tảng nhằm phát triển ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông tin giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Lê Hoàng Anh 08/10/2020
3 Nghiên cứu mô hình, giải pháp công nghệ về chuyển đổi số nhằm cung cấp dữ liệu mở của lĩnh vực môi trường - thử nghiệm cung cấp dữ liệu mở về chất lượng môi trường. Lê Hoàng Anh 08/10/2020
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến môi trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đề xuất mô hình xử lý. Nghiên cứu thí điểm tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp núi Voi, Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
6 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
8 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước Phạm Văn Tưởng 27/08/2020
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình quản lý rác thải nhựa trên biển theo tiếp cận lưu vực sông TS. Trần Thị Tuyến 21/08/2020
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn không gian văn hóa biển khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh 21/08/2020