KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Lý
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường.
Mục tiêu:
- Tìm ra nguyên lý, cơ sở khoa học cho việc định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường. - Đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường; - Báo cáo Đánh giá chính sách đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - Báo cáo Đánh giá thực trạng việc định giá đất trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hiện nay. - Báo cáo Xây dựng quan điểm, nguyên tắc định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; - Báo cáo Đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường. - Báo cáo xây dựng khung chính sách về định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm giúp Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xử lý những vấn đề đất đai của các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài; - 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.
Khả năng ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu đầu vào cho việc xây dựng chính sách giải quyết vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra hiện nay, nhằm giúp các doanh nghiệp nhà nước tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai để tiến hành cổ phần hóa nhanh chóng.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020