KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Tên nhiệm vụ:
Điều tra, đánh giá và hoàn thiện khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa cho khu công nghiệp sinh thái theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện khung chính sách về Quản lý, bảo vệ môi trường trong Khu Công nghiệp Sinh thái (KCNST) . Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được hiện trạng quản lý tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong KCN. - Làm rõ các yêu cầu hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về quản lý chất thải, phế liệu, năng lượng dư thừa trong các Khu công nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của KCN sinh thái. - Đề xuất được các nội dung chính trong hướng dẫn quản lý tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa cho KCN sinh thái.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo tổng quan về hiện trạng tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong KCN ở Việt Nam; - Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong khu công nghiệp sinh thái. - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành
Khả năng ứng dụng:
Nghiên cứu nêu trên, nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn việc tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong khu công nghiệp sinh thái theo yêu cầu tại Điều 52 của Nghị định 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020