KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Phương Mai
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật phục vụ phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành chăn nuôi, xây dựng 01 mô hình thí điểm xử lý nước thải ở quy mô vừa và nhỏ.
Mục tiêu:
- Xây dựng bộ số liệu về các chủng vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ phù hợp với điều kiện Việt Nam; - Đề xuất quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học cao; - Thử nghiệm áp dụng quy trình xây dựng 01 mô hình thí điểm xử lý nước thải chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ.
Sản phẩm dự kiến:
(1) Bộ số liệu về các chủng vi sinh vật đã được phân lập, tuyển chọn phân giải các hợp chất hữu cơ; (2) Bộ số liệu về định danh các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ cao bằng ITS; (3) Qui trình công nghệ lên men sử dụng các chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn và định danh; (4) Qui trình thu hồi khí sinh học từ các chủng vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ (5) Quy trình bảo quản và sử dụng các chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn; (6) 01 mô hình ứng dụng công nghệ lên men thu hồi khí sinh học quy mô phòng thí nghiệm; (7) 2 bài báo khoa học đăng trong tạp chí khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài; (8) Hướng dẫn 01 thạc sỹ. (9). Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài và các báo cáo chuyên đề;
Khả năng ứng dụng:
- Quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học cao được chuyển giao áp dụng tại địa phương (thí điểm chuyển giao cho 01 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ); - Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội: phục vụ việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo đại học và sau đại học, đáp ứng nguồn nhân lực của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ môi trường.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020