KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Tô Ngọc Vũ
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với nguồn vốn tự nhiên, phục vụ phân bổ đất đai trong quy hoạch vùng.
Mục tiêu:

- Cung cấp được đầy đủ các cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về sử dụng các phương pháp phân tích đánh đổi nhằm phục vụ phân bổ đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam. - Đề xuất được các phương pháp, công cụ phù hợp để hỗ trợ phân tích phân tích chi phí lợi ích và chi phí cơ hội, phục vụ quá trình phân bổ đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam; - Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng đất đai, làm cơ sở để phân bổ nguồn lực trong lãnh thổ vùng. - Thử nghiệm phương pháp, công cụ cho 01 vùng - Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với nguồn vốn tự nhiên - Bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng đất đai (bao gồm tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội và thích ứng với môi trường của đất) - Báo cáo đề xuất áp dụng công cụ tính toán trong thực hiện phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với nguồn vốn tự nhiên, phục vụ phân bổ đất đai trong quy hoạch vùng - Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với nguồn vốn tự nhiên trong phân bổ đất đai tại 01 vùng - Báo cáo tổng hợp đề tài

Khả năng ứng dụng:

Kết quả của đề tài làm cơ sở để đề xuất lựa chọn các phương án phân bổ đất đai trong phát triển ngành kinh tế có lợi thế của vùng, góp phần bảo vệ nguồn vốn tự nhiên trong xây dựng quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch.

File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
2 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
7 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
9 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020
10 Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện và giải pháp xử lí nguồn tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long. Triển khai thử nghiệm các giải pháp xử lí, tái sử dụng tro bay theo hướng bền vững Huỳnh Quyền 06/05/2020