KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
GS. TS. Nguyễn Việt Anh
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, phục vụ cho việc thực thi Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT
Mục tiêu:

Xây dựng được Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải, tích hợp được vào hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành, liên quan đến kiểm soát ô nhiễm do nước thải của cơ sở sản xuất và khu công nghiệp theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Sản phẩm dự kiến:

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải.

Khả năng ứng dụng:

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp được vào hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành, liên quan đến kiểm soát ô nhiễm do nước thải của cơ sở sản xuất và khu công nghiệp theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT; phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý Nhà nước về BVMT ở trung ương và các địa phương. Các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp có được tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật để triển khai áp dụng, thực thi Nghị định 40/2019. Cùng với Nghị định 40/2019 và Thông tư hướng dẫn, Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật này sẽ góp phần đắc lực trong việc phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố hay tác động do nước thải đến sức khỏe cộng đồng và môi trường cũng như đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững cho doanh nghiệp. Quy mô áp dụng: trên cả nước.

File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020