KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Đào Cảnh Tùng
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường thông qua đề cao vai trò của cộng đồng.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiểu biết của cộng đồng trong công tác thực hiện ĐTM. Mục tiêu cụ thể: - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý hiện hành về đánh giá tác động môi trường. - Đề xuất giải pháp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cộng đồng tham gia hiệu quả vào hoạt động ĐTM.
Sản phẩm dự kiến:
1) Dự thảo Văn bản quy định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, thẩm định và giám sát thực hiện ĐTM. 2) Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong hoạt động ĐTM 3) 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 4) Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường thông qua đề cao vai trò của cộng đồng
Khả năng ứng dụng:
Ứng dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước về ĐTM, các đơn vị là chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn ĐTM và cộng đồng người dân quan tâm tới hoạt động ĐTM.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020