KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Đào Cảnh Tùng
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường thông qua đề cao vai trò của cộng đồng.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiểu biết của cộng đồng trong công tác thực hiện ĐTM. Mục tiêu cụ thể: - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý hiện hành về đánh giá tác động môi trường. - Đề xuất giải pháp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cộng đồng tham gia hiệu quả vào hoạt động ĐTM.
Sản phẩm dự kiến:
1) Dự thảo Văn bản quy định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, thẩm định và giám sát thực hiện ĐTM. 2) Tài liệu tập huấn Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong hoạt động ĐTM 3) 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 4) Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi trường thông qua đề cao vai trò của cộng đồng
Khả năng ứng dụng:
Ứng dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước về ĐTM, các đơn vị là chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn ĐTM và cộng đồng người dân quan tâm tới hoạt động ĐTM.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
5 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
8 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
10 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020