KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
nguyễn hữu đạt
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy áp dụng công cụ bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp, chính sách liên quan nhằm thúc đẩy áp dụng công cụ bảo hiểm thiệt hại về môi trường phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm thiệt hại về môi trường. - Đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhận dạng các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm hoàn thiện các quy định thúc đẩy áp dụng bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam phù hợp bối cảnh với hội nhập quốc tế.
Sản phẩm dự kiến:
- Các báo cáo chuyên đề thành phần. - Dự thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm thiệt hại về môi trường trong một số lĩnh vực ở Việt Nam. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
Khả năng ứng dụng:
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020