KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Phan Tiến Thành
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nguồn thải phân tán khu vực miền Trung và Tây Nguyên và đề xuất chính sách quản lý.
Mục tiêu:
Đánh giá hiện trạng, công tác quản lý nguồn thải phân tán khu vực miền Trung và Tây Nguyên và đề xuất các chính sách quản lý phù hợp.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn thải phân tán tại các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. - Báo cáo đánh giá công tác quản lý nguồn thải phân tán tại các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. - Báo cáo đề xuất các chính sách quản lý phù hợp đối với nguồn thải phân tán khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Khả năng ứng dụng:
Làm cơ sở ứng dụng trong công tác quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường đối với các nguồn thải phân tán có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
2 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
7 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
9 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020
10 Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện và giải pháp xử lí nguồn tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long. Triển khai thử nghiệm các giải pháp xử lí, tái sử dụng tro bay theo hướng bền vững Huỳnh Quyền 06/05/2020