KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Hữu Ngữ
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam.
Mục tiêu:
Đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo ở một số tỉnh tại khu vực miền Trung của Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm bổ sung, đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng hiệu quả đất cơ sở tôn giáo để góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo phân tích thực trạng quản lý và sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo ở một số tỉnh thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Trong đó, nêu rõ các kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và tồn tại cũng như các nguyên nhân gây ra các khó khăn, vướng mắc và tồn tại này trong việc quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh ở khu vực miền Trung. - Dữ liệu về đất cơ sở tôn giáo của các tỉnh miền Trung thuộc khu vực nghiên cứu. - Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại Việt Nam. - 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước. - Đào tạo 01 Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai.
Khả năng ứng dụng:
Kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, UBND và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ở miền Trung của Việt Nam để xem xét áp dụng, đề xuất trong bổ sung, đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng hiệu quả đất cơ sở tôn giáo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai 2013 liên quan đến đất cơ sở tôn giáo.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020