KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Tên nhiệm vụ:
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật xây dựng phần mềm tính tổng lượng điện tử tự do (TEC). lượng hôi nước tích tụ(PWV) từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) phục vụ công tác theo dõi và dự báo khí tượng
Mục tiêu:

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật tính tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS);

- Xây dựng phần mềm tính tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) trên lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm dự kiến:

a. Quy trình kỹ thuật tính tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) tính từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS);

b. Phần mềm tính tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) tính từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) trên lãnh thổ Việt Nam.

c. Đề xuất các chỉ số biểu diễn mối tương quan giữa lượng hơi nước tích tụ PWV  tính từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) với nhiệt độ không khí và lượng mưa trong điều kiện Việt Nam.

d. Bản đồ tổng lượng điện tử tự do (TEC) và lượng hơi nước tích tụ (PWV) trên lãnh thổ Việt Nam theo thời gian (hàng ngày, tuần, tháng);

e. Bản đồ biểu diễn nhiệt độ không khí trên lãnh thổ Việt Nam tại một thời điểm quan trắc.

g. Bản đồ biểu diễn lượng mưa trên lãnh thổ Việt Nam tại một thời điểm quan trắc.

h. Hệ thống Webservice cung cấp dữ liệu TEC, PWV trực tuyến.

Khả năng ứng dụng:

Sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm cung cấp dữ liệu cho việc phân tích thực trạng của tầng khí quyển phục vụ công tác phân tích, dự báo khí tượng, thời tiết của lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, đồng thời làm tăng thêm hiệu quả ứng dụng của hệ thống trạm CORS của Việt Nam.

File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hình công nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững biển thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Đức Hùng 30/03/2020
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
8 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020
10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam - Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. PGS.TS. Lê Thị Trinh 30/03/2020