KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoNghiemThu

NHIỆM VỤ CHỜ NGHIỆM THU

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từ
1 test.TNMT.2019.01.06 test nhiem vu khcn 20/08/2019
2 Test.TNMT.2019.01.05 Test Nhiem vu KHCN 2019 19/08/2019
3 Test.TNMT.2019.01.04 test nhiệm vj khcn 08/08/2019
4 Test.TNMT.2019.07.08 Test: Nhiệm vụ thử nghiệm quy trình nghiệm thu 30/07/2019
5 Test.TNMT.2019.01.03 Test: nhiệm vụ nghiệm thu số 2 30/07/2019
6 TNMT.2000.100.110 test nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ 12/07/2019
7 TNMT.2018.100.1002 test nhiệm vụ nghiem thu 1 02/07/2019
8 TNMT.2018.100.1001 test nhiệm uvj tuyển chọn 2 02/07/2019
9 TNMT.2019.08.01 Tesst nhiem vu khcn 20000 13/05/2019
10 Test.TNMT.2019.03.04 Test nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019 03.04 29/07/2017
11 Test.TNMT.2019.05.06 Test nhiêm jvu khcn 2019 31/05/2017
12 2017.CS.10.110 2017.CS.10.110: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong ngành Tài nguyên và Môi trường ở Việt Nam hiện nay 01/01/2017
13 TNMT.2016.01.06 TNMT.2016.01.06: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Luật đất đai 2013 01/07/2016
14 TNMT.2016.01.07 TNMT.2016.01.07: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất 01/07/2016
15 TNMT.2016.01.08 TNMT.2016.01.08: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong xây dựng mô hình để dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch đất đai 01/07/2016
16 TNMT.2016.01.04 TNMT.2016.01.04: Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở 01/01/2016
17 TNMT.2016.05.23 TNMT.2016.05.23: Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Hà Tĩnh. 01/01/2016
18 2016.CS.110 2016.CS.110: Nghiên cứu, khảo sát sự có mặt và phát triển của một số vi sinh vật chuyển hóa các hợp chất nitơ trong bể trữ nước cho sinh hoạt phục vụ công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; 01/01/2016
19 TNMT.2016.01.12 TNMT.2016.01.12 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam. 01/01/2016
20 TNMT.2016.01.03 TNMT.2016.01.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với Luật Đất đai 2013 01/01/2016
12