KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoNghiemThu

NHIỆM VỤ CHỜ NGHIỆM THU

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từ
1 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020
2 TNMT.2018.100.1002 test nhiệm vụ nghiem thu 1 02/07/2019
3 TNMT.2019.08.01 Tesst nhiem vu khcn 20000 13/05/2019
4 TNMT.2017.02.16 Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên hợp quốc 01/06/2017
5 TNMT.2017.09.01 Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ về bảo vệ bản quyền thông tin dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường trong môi trường mạng Internet. 01/04/2017
6 TNMT.2017.09.05 Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường 01/01/2017
7 TNMT.2017.03.08 Áp dụng công nghệ đo địa chấn phản xạ 3D trên đất liền phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất, điều tra đánh giá khoáng sản ẩn sâu. 01/01/2017
8 TNMT.2017.07.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01/01/2017
9 TNMT.2016.06.10 Nghiên cứu xây dựng quy định các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng môi trường biển tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:10.000 30/12/2016
10 TNMT.2016.01.04 Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở 01/07/2016
11 TNMT.2016.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với Luật Đất đai 2013 01/07/2016
12 TNMT.2016.01.07 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất 01/07/2016
13 TNMT.2016.05.23 Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Hà Tĩnh. 01/01/2016
14 2016.CS.110 2016.CS.110: Nghiên cứu, khảo sát sự có mặt và phát triển của một số vi sinh vật chuyển hóa các hợp chất nitơ trong bể trữ nước cho sinh hoạt phục vụ công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; 01/01/2016
15 TNMT.2016.01.06 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Luật đất đai 2013 01/01/2016
16 TNMT.2016.01.08 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong xây dựng mô hình để dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch đất đai 01/01/2016
17 TNMT.2016.02.15 Nghiên cứu đề xuất cơ chế chia sẻ lợi ích, trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước liên tỉnh đối với các hồ chứa thủy điện lớn, áp dụng thử nghiệm đối với các hồ chứa thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 01/01/2016
18 TNMT.2016.02.10 Nghiên cứu áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, áp dụng 01/01/2016
19 TNMT.2016.01.12 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam. 01/01/2016
20 TNMT.2016.04.19 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam 01/01/2016
12