KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoNghiemThu

NHIỆM VỤ CHỜ NGHIỆM THU

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từ
1 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020
2 TNMT.2018.100.1002 test nhiệm vụ nghiem thu 1 02/07/2019
3 TNMT.2019.08.01 Tesst nhiem vu khcn 20000 13/05/2019
4 TNMT.2018.10.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp công nghệ xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ thi tuyển và thi nâng ngạch đối với công chức; thi tuyển và thăng hạng đối với viên chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/01/2018
5 TNMT.2017.05.12 Nghiên cứu xây dựng hệ số phát tán CH4 quốc gia trong và sau khai thác than 01/11/2017
6 TNMT.2016.04.07 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật xử lý nước thải phù hợp đối với một số loại hình công nghiệp trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy 01/07/2017
7 TNMT.2016.05.01 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài mùa cạn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các sông chính ở khu vực Tây Nguyên 01/07/2017
8 TNMT.2016.05.06 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phân tích vị trí và cường độ bão bằng phương pháp Dvorak cải tiến trong dự báo bão tại Việt Nam 01/07/2017
9 TNMT.2017.01.08 Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp lý, đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng duyên hải bắc Trung bộ 01/07/2017
10 TNMT.2017.02.03 Nghiên cứu, rà soát các quy định, quy phạm pháp luật về tài nguyên nước ở Việt Nam, đề xuất hướng điều chỉnh bổ sung để phù hợp Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy 01/07/2017
11 TNMT.2017.02.05 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xác định số lượng, nhu cầu sử dụng và phân bổ tài nguyên nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. 01/07/2017
12 TNMT.2017.03.02 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ để nhận dạng các đối tượng địa chất, xử lý kết hợp tài liệu địa vật lý và viễn thám. 01/07/2017
13 TNMT.2017.03.12 Nghiên cứu cơ sở khoa học đổi mới cơ chế, phương thức thăm dò, khai thác cát, sỏi để bảo vệ các dòng sông. 01/07/2017
14 TNMT.2017.04.03 Nghiên cứu xác định phương pháp đánh giá dự báo tác động đến sức khỏe cộng đồng trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2014 01/07/2017
15 TNMT.2017.04.08 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh và huy động nguồn lực để khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 01/07/2017
16 TNMT.2017.04.09 Nghiên cứu đặc điểm phân bố, tiến trình tích lũy một số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong trầm tích sông Đáy và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 01/07/2017
17 TNMT.2017.04.11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học dòng bùn ngược (US bF) xử lý phenol trong nước thải công nghiệp 01/07/2017
18 TNMT.2017.04.13 Nghiên cứu, sử dụng cấu trúc quần xã động vật đáy để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trong trầm tích sông, thử nghiệm tại hệ thống sông Thái bình 01/07/2017
19 TNMT.2017.05.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam 01/07/2017
20 TNMT.2017.05.11 Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trên khu vực Việt Nam 01/07/2017
1234