KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.10.04
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Mục tiêu:

1. Đề xuất được khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Dự thảo được Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo nghiên cứu cơ sở lý luận về nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm;

2. Báo cáo đánh giá về hệ thống chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Bộ tài liệu bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu; 6. Bài báo về kết quả nghiên cứu: 02 bài, trong đó có 01 bài báo được đăng trên báo/tạp chí chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Ngày bắt đầu:
20/07/2020
Thời gian thực hiện:
18 tháng
Lĩnh vực:
Quản lý và Đào tạo
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Bùi Thị Hằng
Đơn vị chủ trì:
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: