KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.02.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.02.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba.
Mục tiêu:

- Xác lập được hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

- Kiểm kê tài nguyên nước lưu vực sông Ba.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1) Hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước;

2) Hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước.

3) Kết quả kiểm kê tài nguyên nước lưu vực sông Ba;

4) Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê tài nguyên nước;

5) Đăng ít nhất 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

6) Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ;

7) Báo cáo tổng kết.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Kinh tế tài nguyên nước
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Cục Quản lý Tài nguyên nước;

- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia.