KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.07
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.07: Nghiên cứu hoàn thiện công cụ quản lý môi trường theo vòng đời của dự án đầu tư phù hợp với điều kiện Việt Nam
Mục tiêu:

1. Luận cứ được cơ sở lý luận và thực tiễn việc sử dụng công cụ quản lý môi trường theo vòng đời dự án đầu tư phù hợp điều kiện Việt Nam;
2. Xây dựng được công cụ quản lý môi trường theo vòng đời dự án đầu tư phù hợp điều kiện Việt Nam;
3. Đề xuất được các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về quản lý môi trường theo vòng đời các dự án đầu tư.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
2. Bộ công cụ quản lý môi trường theo vòng đời dự án đầu tư phù hợp điều kiện Việt Nam;
3. Báo cáo kết quả thử nghiệm với các nhóm dự án đầu tư;
4. Dự thảo các nội dung cần sửa đổi bổ sung luật và văn bản dưới luật;
5. 02 bài báo;
6. Hỗ trợ đào tạo 01 ThS hoặc TS. 

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Bộ Tài nguyên và Môi trường.