KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.10.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.10.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
2. Dự thảo được chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực Biển và Hải đảo; Đất đai; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Đất đai;
3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Biển và Hải đảo;
4. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý;
5. Khóa đào tạo về chương trình Biển và Hải đảo; 
6. Khóa đào tạo về chương trình Đất đai;
7. Khóa đào tạo về chương trình Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Quản lý và Đào tạo
Loại nhiệm vụ:
Quản lý và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Khả năng ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để Bộ TN&MT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN theo từng lĩnh vực của ngành TN&MT, bằng chương trình, tài liệu chuẩn hóa, hiện đại, chất lượng cao. - Địa chỉ ứng dụng: + Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TN&MT (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ KH&CN, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT...); + Các tổ chức KH&CN trong Bộ TN&MT và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.