KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2020.01.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai
Mục tiêu:
Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai Xây dựng được tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của công chức, kịp thời chuẩn hóa nguồn nhân lực của Tổng cục Quản lý đất đai
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
1. Báo cáo tổng quan và đánh giá thực trạng hiệu quả làm việc của công chức theo vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. 2. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. 3. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
Ngày bắt đầu:
23/12/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
-- Chọn chủ nhiệm đề tài --
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: