KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.10.03
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ
Mục tiêu:
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ
Nội dung:
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy trình, phương pháp lập đề nghị; báo cáo đánh giá tác động chính sách; báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong xây dựng Nghị định của Chính phủ về sửa đổi chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Nội dung 2: Cơ sở thực tiễn để sửa đổi chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Nội dung 3: Những vướng mắc, bất cập; nguyên nhân và đề xuất xử lý các quy định vướng mắc, bất cập về TN&MT thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Nội dung 4: Thực hiện điều tra, khảo sát tại một số Bộ, ngành, địa phương và điều tra doanh nghiệp; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia nhằm sửa đổi chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; Nội dung 5: Xây dựng dự thảo báo cáo đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định về tài nguyên và môi trường.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
23/03/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Quản lý và Đào tạo
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Mạnh Tưởng
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng CN. Đoàn Hữu Nghị ThS. Đặng Minh Cường ThS. Hà Tuấn Anh ThS. Nông Ánh Dương ThS. Nguyễn Tiến Đức CN. Lê Trung Thành ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CN. Ngô Thu Uyên ThS. Đinh Thanh Bình
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: