KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2019.01.08
Tên nhiệm vụ:
Test họp nghiệm thu nhiệm vụ khcn cáp bộ
Mục tiêu:

fdgdsfg

Nội dung:

gdfhser

Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
28/08/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Đức Minh
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12 tháng
Ghi chú:
Khả năng: