KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2019.03.04
Tên nhiệm vụ:
Test nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019 03.04
Mục tiêu:

- Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; - Xây dựng được bộ chỉ số đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam;

Nội dung:

Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính Nghiên cứu thực trạng quản lý phát thải khí nhà kính và hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam Nghiên cứu đề xuất chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK cho Việt Nam. Tính toán thử nghiệm cho lĩnh vực năng lượng

Sản phẩm dự kiến:

Báo cáo đề xuất khung bộ chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho 05 lĩnh vực phù hợp với điều kiện của Việt Nam Báo cáo kết quả thử nghiệm tính toán chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng 02 bài báo 

Ngày bắt đầu:
29/07/2017
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Đức Minh
Đơn vị chủ trì:
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:
Khả năng: