KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2018.100.1001
Tên nhiệm vụ:
test nhiệm uvj tuyển chọn 2
Mục tiêu:

fdgs dsgd

Nội dung:

fgdsa gdfgdgdf

Sản phẩm dự kiến:

gsdfg sdhshf

Ngày bắt đầu:
02/07/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Phản biện thứ nhất
Đơn vị chủ trì:
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:

fhgdsfh

Khả năng:

hẻherher