KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.04.04
Tên nhiệm vụ:
Thực hiện các nhiệm vụ theo theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Môi trường
Mục tiêu:
Nhằm đảm bảo thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học môi trường được thực thi có hiệu quả
Nội dung:
- Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự - Xây dựng và tổng hợp các đề tài, nhiệm vụ, hoạt động hợp tác quốc tế, và một số hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ - Quản lý tài chính, tài sản - Công tác hành chính quản trị - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng
Sản phẩm dự kiến:
Báo cáo tổng hợp kết quả
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Ths. Trần Thị Thu Anh
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Sau khi nghiệm thu đề tài
Ghi chú:
Khả năng:
Viện Khoa học môi trường