KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CTPH.2020.01
Tên nhiệm vụ:
CTPH.2020.01: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mức an toàn bức xạ đối với chiếu xạ tự nhiên (Thuộc nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ).
Mục tiêu:

1. Xây dựng cơ sở khoa học về an toàn bức xạ cho con người đối với chiếu xạ từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường (đất, nước, không khí);

2. Xác định được các mức an toàn bức xạ cho con người do chiếu xạ từ các đồng vị phóng xạ tự nhiên.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo cơ sở khoa học về an toàn bức xạ cho con người đối với chiếu xạ từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

2. Báo cáo kết quả luận giải việc lựa chọn bộ tiêu chí, chỉ số xác định mức độ chiếu xạ tự nhiên, mức an toàn bức xạ phù hợp cho người Việt Nam từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật về đánh giá mức độ chiếu xạ tự nhiên từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

4. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phóng xạ trong đất, nước, không khí;

5. Báo cáo tổng hợp kết quả;

6. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Địa chất
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

+ Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng trên toàn quốc làm căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của bức xạ tự nhiên đối với con người.

+ Kết quả nghiên cứu được dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.