KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.05.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.05.01. Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam
Mục tiêu:

1. Xác định được mối quan hệ giữa các dao động quy mô lớn của các yếu tố khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam;

2. Xác lập được bộ chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn phục vụ dự báo khí hậu;

3. Xây dựng được các mô hình thống kê dự báo khí hậu ở Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ với các giao động khí hậu quy mô lớn.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Bộ số liệu các yếu tố khí hậu và hiện tượng cực đoan đến 2020 ở Việt Nam;

2. Bộ chỉ số dao động quy mô lớn phục vụ dự báo khí hậu cho Việt Nam;

3. Bộ mô hình thống kê dự báo khí hậu ở Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ với các giao động khí hậu quy mô lớn;

4. Quy trình dự báo khí hậu ở Việt Nam bằng mô hình thống kê giao động khí hậu quy mô lớn;

5. Kết quả dự báo thử nghiệm theo Quy trình dự báo khí hậu ở Việt Nam bằng mô hình thống kê giao động khí hậu quy mô lớn năm 2021 và 2022;

6. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

7. 01 bài báo quốc tế được đăng trong tạp chí có ISI/SCOPUS; 02 bài báo trong nước;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia;

- Các Đài KTTV Khu vực.