KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.07.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.07.01. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia.
Mục tiêu:

1. Cơ sở khoa học về mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia.

2. Xây dựng được mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo đề xuất dữ liệu địa lý nền phù hợp để tích hợp chỉ số thống kê quốc gia;

2. Báo cáo đề xuất chỉ số thống kê quốc gia cần thiết nhằm xây dựng mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia;

3. Các modul quản trị, đăng nhập, tích hợp, phân tích, thể hiện báo cáo dữ liệu theo chuỗi lịch sử, tương tác chéo với các dữ liệu thống kê liên quan;

4. Dự thảo thông tư Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia; 

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê về dân số, nhà ở cho tỉnh Thanh Hóa.

6. 02 Bài báo khoa học.

Ngày bắt đầu:
17/12/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Bản đồ
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Biên giới và Địa giới
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia sẽ là cơ sở để mở rộng thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tích hợp chỉ số thống kê quốc gia (gồm hơn 160 chỉ số). Sản phẩm cơ sở dữ liệu không gian địa lý tích hợp số liệu thống kê về dân số, lao động và việc làm cho 1 tỉnh sẽ được đưa lên web của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Tổng cục Thống kê cùng cập nhật khai thác sử dụng theo cơ chế phân quyền quản lý chung.