KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.562.12
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp
Mục tiêu:

1. Xác định được các bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

2. Xây dựng được quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

3. Áp dụng thử nghiệm đánh giá tại 01 vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp từ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế;

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo cơ sở khoa học để xác định các bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

2. Bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

4. Hướng dẫn thực hiện quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

5. Bài báo khoa học quốc tế trong danh mục ISI/SCOPUS: 01; Bài báo khoa học trong nước: 02.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

Ngày bắt đầu:
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Khoa học biển
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: