KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.02: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển đáp ứng với thực tế của Việt Nam dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát thực tiễn;

2. Chế tạo, lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa với đầu ra chất thải cuối cùng thân thiện với môi trường khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển phù hợp với thực tế của Việt Nam;

2. 01 Thiết bị xử lý chất thải nhựa thân thiện với môi trường:

- Công suất xử lý: 5kg/h;

- Khí thải đạt QCVN về môi trường không khí;

- Chất thải cuối cùng có thể sử dụng cho các mục đích kinh tế xã hội khác.

3. Lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa cho khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng;

4. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành; 

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Ngày bắt đầu:
20/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
  1. Tổng cục Môi trường;
  2. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
  3. Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định;

- Đối với Tổng cục Môi trường: Cung cấp các số liệu khoa học về công tác quản lý, hiện trạng phát thải rác thải nhựa tại các khu vực nghiên cứu, các số liệu đánh giá về hiện trạng, tiềm năng áp dung công nghệ xử lý chất thải nhựa.

- Đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu phục vụ việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo đại học và sau đại học cho ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường đáp ứng nguồn nhận lực của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Đối với địa phương:  Ứng dụng các giải pháp có cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện địa phương, nhận mô hình thí điểm xử lý chất thải nhựa.