KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.02.01
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí- lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok
Mục tiêu:
Áp dụng thử nghiệm được phương pháp phân tích chi phí lợi ích để lựa chọn các phương án phân bổ hợp lý nhất
Nội dung:
Nội dung 1: Thu thập phân tích tổng quan tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok và nguyên tắc phân bổ nguồn nước lưu vực sông. Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học của phương pháp phân tích chi phí lợi ích và ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước. Nội dung 3: Tính toán giá trị kinh tế sử dụng nước và tối ưu phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông Sesan - Srepok
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
18/02/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đỗ Thị Ngọc Bích
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cán bộ phối hợp:
Đỗ Thị Ngọc Bích Nguyễn Cao Đơn Lương Hồ Nam Võ Hà Dương Nguyễn Bảo Hoàng Lê Tuấn Nghĩa Nguyễn Thị Thu Bình Chu Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Hải Anh Nghiêm Thanh Tùng
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: