KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
Test.TNMT.2019.01.05
Tên nhiệm vụ:
Test Nhiem vu KHCN 2019
Mục tiêu:

tess

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
19/08/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Bùi Văn Sinh
Đơn vị chủ trì:
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:
Khả năng: