KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2000.100.110
Tên nhiệm vụ:
test nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ
Mục tiêu:

test muc tieu

Nội dung:

test noi dung

Sản phẩm dự kiến:

san pham

Ngày bắt đầu:
12/07/2019
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài:
Bùi Văn Sinh
Đơn vị chủ trì:
Vụ Địa chất
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
12
Ghi chú:
Khả năng: