KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
BÐKH.61
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại
Mục tiêu:
1. Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về tiêu chuẩn thiết kế lũ hồ chứa và mực nước thiết kế đê biển trong điều kiên biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam. 2. Biên soạn được tài liệu hướng dẫn tính toán thiết kế lũ hồ chứa và xác định mực nước thiết kế đê biển có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng (áp dụng nghiên cứu điển hình cho các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên phục vụ thiết kế lũ hồ chứa và các tỉnh miền Tây Nam bộ phục vụ thiết kế đê biển). 3. Đề xuất được các giải pháp công trình và phi công trình phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do các sự cố công trình gây ra thuộc khu vực nghiên cứu
Nội dung:
Nội dung 1: Phân tích, đánh giá các tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở thu thập các số liệu về KTTV, số liệu dòng chảy lũ lớn nhất về hồ chứa, Tài liệu về tình hình lũ lụt, thống kê trận lũ, thiệt hại do lũ, mức độ ngập lụt, Số liệu về hồ chứa, số liệu về hiện trạng các công trình đầu mối, tài liệu về hiện trạng đê biển, hồ sơ thiết kế đê biển, tình hình vỡ đê biển, sạt lở, xói bồi, phân tích nguyên nhân, sự cố, thiệt hại do vỡ đê biển....trên vùng nghiên cứu, đề tài đã tiến hành tổng hợp, đánh giá phân tích các số liệu thu thập được để đưa ra một bức tranh tổng quan về tình hình lũ trên khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở số liệu thu thập được, sơ bộ đánh giá tình trạng, nguyên nhân gây sự cố thiệt hại do lũ, sự cố công trình...trong một vài năm gần đây. Đây là một việc làm với khối lượng rất lớn, đòi hỏi phải có điều tra, thu thập, đánh giá và phân tích kết quả. Nội dung 2: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung của đề tài. Đề tài đã tiến hành phân tích Các cách tiếp cận trong nghiên cứu tiêu chuẩn thiết kế lũ, thiết kế đê biển trong điều kiện bình thường và trong điều kiện BĐKH nước biển dâng, Các phương pháp xác định lũ thiết kế cho hồ chứa trong điều kiện bình thường và trong điều kiện BĐKH nước biển dâng, Phương pháp xác định mực nước thiết kế và điều kiện biên (sóng, dòng chảy, tải trọng) thiết kế hệ thống đê biển trong điều kiện bình thường và trong điều kiện BDKH, nước biển dâng, tiêu chuẩn thiết kế lũ và thiết kế đê biển trong điều kiện BĐKH nước biển dâng của một số nước trên thế giới, các loại sự cố công trình liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế lũ và thiết kế đê biển của một số nước trên thế giới cũng như các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thích ứng với BĐKH nước biển dâng của một số nước trên thế giới để từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá và những bài học rút ra có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Nội dung 3: Phân tích điều kiện tự nhiên, KTXH, đặc điểm dòng chảy lũ, đặc điểm thủy, hải văn khu vực nghiên cứu. Đề tài đã tiến hành phân tích đánh giá tình hình mưa lũ lớn xảy ra trên lưu vực nghiên cứu gồm các lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, sông Ba, sông Sê San, Srepok, sông Hà Thanh theo chuỗi năm quan trắc, Phân tích xu thế diễn biến mưa lũ lớn của các trận lũ lớn trong những năm gần đây, phân tích đặc điểm hình thành lũ trên các lưu vực sông nghiên cứu trên cơ sở đó tiến hành so sánh phân tích theo chuỗi quan trắc. Với các số liệu điều tra thu thập được, đánh giá tình hình thiệt hại do lũ, các yếu tố tác động đến lũ trên các lưu vực thuộc vùng nghiên cứu. Việc phân tích đặc điểm thủy hải văn, thủy động lực dải bờ biển vùng nghiên cứu phục vụ cho việc thiết kế đê biển từ Sóc Trăng – Bạc Liêu trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng được dựa trên Phân tích đánh giá chế độ sóng, gió ven bờ vùng nghiên cứu, Phân tích chế độ mực nước triều, Phân tích chế độ dòng chảy và biến động đường bờ, Phân tích và xác định tổ hợp mực nước triều, nước dâng do bão, Phân tích chế độ thủy động lực ven bờ và các tác động của chế độ thủy động lực, bùn cát tới sự ổn định của hệ thống đê biển, Phân tích diễn biến các tác động của các cửa sông tới diễn biễn đường bờ và bãi biển từ Sóc Trăng – Bạc Liêu. Nội dung 4: Điều tra khảo sát bổ sung Việc khảo sát điều tra thực địa bổ sung để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá lại tính xác thực cũng như tính thực tiễn của các số liệu, tài liệu thu thập được, bổ sung các tài liệu còn thiếu phục vụ cho nghiên cứu. Nội dung 5: Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến dòng chảy lũ thiết kế hồ chứa, mực nước thiết kế hệ thống đê biển. Trên cơ sở đánh giá những tồn tại trong tiêu chuẩn (qui chuẩn) thiết kế lũ và thiết kế đê biển hiện nay ở nước ta trong bối cảnh BĐKH, nước biển dâng và phân tích lựa chọn giá trị kịch bản BĐKH, nước biển dâng trong vùng nghiên cứu theo từng địa phương tiến hành phân tích, đánh giá và đề xuất xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế lũ trong điều kiện hồ chứa đơn độc và liên hồ chứa bậc thang, đề xuất bộ tiêu chuẩn thiết kế đê biển, Phân tích đánh giá tính hợp lý của bộ tiêu chuẩn thiết kế lũ, thiết kế đê biển. Nội dung 6: Xây dựng bộ tiêu chí về mức hiểm họa, vỡ đập, vỡ đê biển trong điều kiện biến đổi khi hậu, nước biển dâng. Phân tích đánh giá những tồn tại về các tiêu chí đánh giá mức hiểm họa, vỡ đập hiện nay, Phân tích đánh giá các tiêu chí phân loại khẩn cấp hiện nay, Phân tích đánh giá các kế hoạch ứng phó khẩn cấp hiện nay, Các nguyên tắc chung xác định tiêu chí mức hiểm họa khi vỡ đập trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Các nguyên tắc chung xác định tiêu chí mức hiểm họa khi vỡ đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Xác định hậu quả gia tăng tiềm năng, cấp hậu quả gia tăng tiềm năng, Xây dựng bộ tiêu chí về mức hiểm họa, vỡ đập, vỡ đê biển trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng. Nội dung 7: Đề xuất phương pháp tính toán thiết kế lũ và mực nước thiết kế đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trên cơ sở đánh giá những tồn tại trong tiêu chuẩn (qui chuẩn) thiết kế lũ và thiết kế đê biển hiện nay ở nước ta trong bối cảnh BĐKH, nước biển dâng, phân tích lựa chọn giá trị kịch bản BĐKH, nước biển dâng trong vùng nghiên cứu theo từng địa phương, từ đó đề xuất phương pháp tính toán thiết kế lũ cho hồ chứa đơn độc và liên hồ chứa bậc thang có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất phương pháp tính toán mực nước thiết kế đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phân tích đánh giá tính hợp lý của các phương pháp tính toán thiết kế lũ hồ chứa trong điều kiện BĐKH, so sánh với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, phân tích đánh giá tính hợp lý của phương pháp tính toán mực nước thiết kế đê biển trong điều kiện BĐKH, NBD so sánh với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Nội dung 8: Ứng dụng tính toán lũ thiết kế cho hồ chứa và đê biển được lựa chọn ở vùng nghiên cứu trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo phương pháp đề xuất. Đề tài nghiên cứu tính toán lũ thiết kế cho hồ chứa và đê biển được lựa chọn ở vùng nghiên cứu trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo phương pháp đề xuất trên các lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Sê San, Srêpôk, sông Ba và Kôn – Hà Thanh với các hồ chứa lớn trên lưu vực như sông Tranh, A Vương, Đăkmi, Phú Ninh (sông Tam Kỳ), Bình Định (sông Kôn), sông Ba Hạ, sông Hinh, Plêikrông, Buôn Tua Sarh.... Nội dung 9: Đề xuất giải pháp phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại ứng với các sự cố công trình gây ra. Các giải pháp công trình và phi công trình được đề xuất để phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại ứng với các sự cố công trình gây ra.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
14/04/2020
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
PGS.TS. Ngô Lê Long
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan; PGS.TS. Trần Thanh Tùng; PGS.TS. Vũ Minh Cát; GS.TS. Ngô Đình Tuấn; PGS. Huỳnh Thị Lan Hương; TS. Nguyễn Hoàng Sơn; TS. Ngô Lê An; TS. Lê Hải Trung; TS. Nguyễn Quang Chiến.
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: