KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.04.02: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc không khí tự động bằng công nghệ cảm biến khí chi phí thấp trên nền tảng Internet kết nối vạn vật. Thử nghiệm ứng dụng phát triển mạng quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội
Mục tiêu:

1. Thiết kế, chế tạo được thiết bị quan trắc không khí tự động bằng công nghệ cảm biến khí trên nền tảng Internet kết nối vạn vật;
2. Thử nghiệm thành công để phát triển mạng quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội;
3. Hiệu quả kinh tế cao so với các thiết bị hiện hành.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Thiết bị quan trắc không khí tự động, liên tục bằng công nghệ cảm biến trên nền tảng Internet kết nối vạn vật kèm theo bảng thông số kỹ thuật;
2. Bộ hồ sơ thiết kế và chế tạo thiết bị; 
3. Báo cáo kết quả thử nghiệm ứng dụng phát triển mạng quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội;
4. Báo cáo đánh giá tính chính xác, hiệu quả kinh tế so với thiết bị hiện hành;
5. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành;
6. Đăng ký giải pháp hữu ích (chấp nhận đơn hợp lệ).

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ cao có tính liên ngành trong các lĩnh vực IoT, vật liệu cảm biến, phát triển nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT), thay thế dần các sản phẩm nhập ngoại cùng chủng loại hoặc đặt tính tương tự. - Khi làm chủ được công nghệ, sản xuất được trong nước sẽ mang lại hiệu quả đầu tư rất lớn, tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc đầu tư, lắp đặt, vận hành trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. - Tạo ra được sản phẩm thiết bị quan trắc không khí tự động bằng công nghệ cảm biến khí “low cost sensor” trên nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT) phục vụ thu thập dữ liệu, điều khiển các loại thiết bị cảm biến đo lường và giám sát. - Với mạng lưới Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục bằng công nghệ cảm biến khí “low cost sensor” sẽ cung cấp bộ cơ sở dữ liệu “big data” phục vụ cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định, quy hoạch, kế hoạch của các bên có liên quan, hướng tới mục đích bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.