KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.10.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.10.02: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
Mục tiêu:

1. Phân tích, làm rõ yêu cầu, nội dung của chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ của các nước Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Phần Lan;
2. Xây dựng Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, triển khai và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của ngành tài nguyên và môi trường nước ta.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo chuyên đề nghiên cứu, phân tích, đánh giá về phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của 4 nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới (Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và Phần Lan);
2. Khung chương trình  bồi dưỡng  cho chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường;
3. Tài liệu dịch về bồi dưỡng cho chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ;
4. Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Quản lý và Đào tạo
Loại nhiệm vụ:
Quản lý và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Khả năng ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để Bộ TN&MT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN bằng bộ chương trình, tài liệu chuẩn hóa, hiện đại, chất lượng cao nhằm phát triển nhân lực KH&CN của ngành có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kỹ năng quản lý KH&CN, quản lý đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN quan trọng, vĩ mô thuộc ngành, lĩnh vực. - Địa chỉ ứng dụng: + Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TN&MT (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ KH&CN, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT...); + Các tổ chức KH&CN trong Bộ TN&MT và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.