KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.10.02
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
Mục tiêu:
1. Phân tích, làm rõ yêu cầu, nội dung của chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN của các nước Hàn Quốc, Singapor, Hoa Kỳ, Phần Lan. 2. Xây dựng Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, triển khai và quản lý hoạt động KH&CN, phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của ngành TN&MT nước ta.
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng Thuyết minh đề cương đề tài Nội dung 2: Tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế nhằm phân tích, đánh giá và xác định các khối kiến thức quan trọng, kỹ năng thiết yếu trong quá trình nghiên cứu, triển khai và quản lý hoạt động KH&CN của đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN nói chung và ngành TN&MT nói riêng ở nước ta Nội dung 3: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành TN&MT Nội dung 4: Phân tích kết quả khảo sát, phỏng vấn, thống kê dữ liệu từ các cuộc điều tra Nội dung 5: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN Nội dung 6: Đánh giá hiện trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN nói chung và ngành TN&MT nói riêng ở nước ta Nội dung 7: Nghiên cứu, so sánh giữa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT của các nước trên thế giới và Việt Nam Nội dung 8. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT Nội dung 9: Đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài Nội dung 10: Phân tích, đánh giá, lựa chọn tài liệu bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN tiêu biểu Nội dung 11. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Sản phẩm dự kiến:
1. Báo cáo tổng quan các khối kiến thức quan trọng phục vụ quá trình nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN 2. Báo cáo tổng quan các kỹ năng thiết yếu nhằm đảm bảo chất lượng và tăng cường hiệu quả công tác triển khai và quản lý hoạt động KH&CN của đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN 3. Báo cáo xác định các khối kiến thức và kỹ năng phù hợp nhất phục vụ quá trình nghiên cứu, triển khai và quản lý hoạt động KH&CN của đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT 4. Mẫu phiếu khảo sát dành cho các cơ quan, đơn vị về tình hình chung và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị 5. Mẫu phiếu khảo sát dành cho các cán bộ đang làm công tác KH&CN hoặc có khả năng bồi dưỡng, phát triển thành chuyên gia KH&CN trong các lĩnh vực của ngành TN&MT 6. Các phiếu khảo sát đã có thông tin 7. Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành TN&MT 8. Báo cáo về những điểm chung cơ bản về yêu cầu, nội dung của chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN của Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và Phần Lan 9. Báo cáo hiện trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN 10. Báo cáo hiện trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành TN&MT và đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN trong ngành 11. Báo cáo so sánh sự giống và khác nhau giữa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN của các nước trên thế giới và Việt Nam 12. Báo cáo đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KH&CN ngành TN&MT nước ta 13. Báo cáo về bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT nước ta 14. Báo cáo đề xuất những nguyên tắc, định hướng, mục tiêu của Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT 15. Dự thảo Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT 16. Báo cáo đánh giá kết quả, bài học của các chuyến học tập kinh nghiệm, đồng thời lựa chọn 2 tài liệu bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN nước ngoài tiêu biểu phù hợp với Khung chương trình bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN ngành TN&MT nước ta 17. 01 Bài báo khoa học 18. 01 tài liệu bồi dưỡng cán bộ KH&CN của Hàn Quốc 19. 01 tài liệu bồi dưỡng cán bộ KH&CN của Phần Lan
Ngày bắt đầu:
01/01/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Quản lý và Đào tạo
Loại nhiệm vụ:
Quản lý và Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài:
TS.Nguyễn Bình Minh
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
TS. Nguyễn Bình Minh ThS. Lưu Thị Anh Đào TS. Phùng Văn Hảo ThS. Mai Thanh Thiệp ThS. Nguyễn Thị Tú Anh ThS. Nguyễn Thị Đông Hà TS. Lương Thị Thu Hằng ThS. Nguyễn Quang Hồng ThS. Đinh Thị Thúy Hằng
Cấp quản lý:
Cấp Bộ
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:
Cơ sở để Bộ TN&MT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ KH&CN bằng bộ chương trình, tài liệu chuẩn hóa, hiện đại, chất lượng cao nhằm phát triển nhân lực KH&CN của ngành có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kỹ năng quản lý KH&CN, quản lý đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN quan trọng, vĩ mô thuộc ngành, lĩnh vực.