KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.05.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.05.02: Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ
Mục tiêu:

1. Xác lập được các chỉ tiêu khí hậu nông nghiệp, cực đoan khí hậu đối với phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở vùng Bắc Trung Bộ;

2. Xây dựng được Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tích hợp, lồng ghép hệ thống thông tin khí hậu, dự báo khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh;

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Bộ số liệu khí tượng, khí tượng nông nghiệp thời kỳ 1981-2020 của các trạm khí tượng và khí tượng nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ;

2. Bộ chỉ tiêu khí hậu, khí hậu nông nghiệp, rủi ro khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ;

3. Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tích hợp, lồng ghép hệ thống thông tin khí hậu, dự báo khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh;

4. Báo cáo thử nghiệm kết quả Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Trung Bộ;

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS;

6. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

7. 02 bài báo đăng trên tạp chí;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Ngày bắt đầu:
20/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Loại nhiệm vụ:
Khí tượng thủy văn
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Đưa ra được bộ chỉ tiêu khí hậu và biến đổi khí hậu từ các số liệu quan trắc khí tượng và khí tượng nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ. - Nhằm nâng cao năng lực khai thác tài nguyên khí hậu – đất đai và tài nguyên nước làm cơ sở khoa học cho chiến lược tái cơ cấu nông nghiệp nói chung và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng ở từng tỉnh.