KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.06
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.06. Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn cho hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt;

2. Đề xuất xây dựng và thử nghiệm thành công hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt;

3. Dự thảo tài liệu kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Báo cáo thử nghiệm tại một vùng nuôi trồng thủy sản tập trung điển hình khu vực miền bắc;

3. Dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (xác định nguyên nhân sự cố thủy sản chết hàng loại; lấy mẫu thủy sản chết; phân tích mẫu; phân tích số liệu và báo cáo kết quả; xác định các bên liên quan ...);

4. 02 bài báo;

5. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Áp dụng cho các cơ quan quản lý môi trường, quản lý thủy sản, chính quyền địa phương.

- Thực hiện tại các tỉnh tại các vùng có quy mô nuôi cá tập trung củacác tỉnh trọng điểm