KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.10
Tên nhiệm vụ:
Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Mục tiêu:
Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2020 phục vụ phổ biến các kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Nội dung:
1 Duy trì hoạt động thư viện (thực hiện công tác mượn, trả sách thư viện; biên mục các tài liệu mới vào thư viện; đặt mua sách, báo trong năm 2020). 2 Duy trì hệ thống mạng Internet, đảm bảo an ninh mạng cho toàn hệ thống của Viện; 3 Duy trì hoạt động, quản lý trang thông tin điện tử của Viện (Vigac.vn); 4 Thu thập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Thực hiện quy trình biên tập và xuất bản tạp chí; Liên hệ nhận bài viết của các tác giả, gửi các bài viết đến các phản biện về các lĩnh vực bài viết, chỉnh sửa bản thảo phục vụ xuất bản và phát hành tạp chí….)
Sản phẩm dự kiến:
1 Danh mục các tài liệu mới được cập nhật năm 2020; Thư viện đáp ứng được nhu cầu của độc giả mượn, trả tài liệu. 2 Đảm bảo hệ thống phòng máy, máy chủ, hệ thống mạng, web, email hoạt động ổn định. 3 Các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Website của Viện. 4 Xuất bản 04 ấn phẩm Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đinh Tài Nhân
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Đinh Tài Nhân 2 Nguyễn Anh Quyên 3 Trần Việt Cường 4 Nguyễn Thị Huệ 5 Nguyễn Mạnh Dũng 6 Nguyễn Thị Thanh Hương 7 Lê Chí Thịnh 8 Nguyễn Thị Thu 9 Vũ Thị Hồng Hà
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn
Khả năng: