KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.05.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.05.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ.
Mục tiêu:

1. Xây dựng được công nghệ mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến trên các sông, suối nhỏ. 

2. Thiết kế, chế tạo và áp dụng thử nghiệm  thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến;

 

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo Tổng quan và phân tích nhu cầu, yêu cầu của bài toán thiết kế, chế tạo thiết bị bị đo mực nước, cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến. - Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến phù hợp với các lưu vực sông ở Việt Nam. - Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho một lưu vực sông điển hình.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Loại nhiệm vụ:
Khí tượng thủy văn
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; - Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.