KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.02
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.04.02: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam
Mục tiêu:

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về bộ tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái;  2. Xây dựng được bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái phù hợp với Việt Nam. 

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái phù hợp với Việt Nam;

3. Dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam;

4. Báo cáo đánh giá thử nghiệm cho một số hệ sinh thái;

5. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Môi trường
Loại nhiệm vụ:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

Việc thực hiện đề tài sẽ thúc đẩy việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái ở nước ta, góp phần thiết thực tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực chống chịu với BĐKH, thúc đẩy PTBV đất nước. Thực hiện đề tài cũng thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của Việt Nam đối với Thập kỷ 2021-2030 về phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.