KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.02.01. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tối ưu hoá ngẫu nhiên để quy hoạch phân bổ nguồn nước
Mục tiêu:

1. Xác lập được bộ chỉ số và phương trình tính toán để lựa chọn phương án quy hoạch phân bổ nguồn nước  bằng lý thuyết tối ưu hóa ngẫu nhiên;

2. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Bộ chỉ số và chỉ số thành phần (Kinh tế, môi trường, xã hội) để lựa chọn phương án quy hoạch  phân bổ nguồn nước bằng lý thuyết tối ưu hóa ngẫu nhiên;

2. Phương trình tính toán bộ chỉ số và chỉ số thành phần để lựa chọn phương án quy hoạch phân bổ nguồn nước bằng lý thuyết tối ưu hóa ngẫu nhiên;

 3. Kết quả áp dụng thử nghiệm để xác định phương án quy hoạch phân bổ nguồn nước theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội cho lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng;

4. Các sản phẩm công bố và đào tạo;

5. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Loại nhiệm vụ:
Kinh tế tài nguyên nước
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: phục vụ lựa chọn phương án phân bổ, bảo vệ nguồn nước (nước mặt, nước dưới đất) phục vụ quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh;

- Cục Quản lý tài nguyên nước: phục vụ ra quyết định  xây dựng chính sách quản lý lưu vực sông phục vụ phát triển KT-XH trên các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Hà Nội: phục vụ giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh về phương pháp phân bổ phục vụ mô hình phát triển KT-XH lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.