KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.03.03
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.03.03: Nghiên cứu đặc điểm các thành tạo magma khu vực Đồng Văn và dự báo tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan
Mục tiêu:

1. Xác định đặc điểm thạch địa hóa các thể magma khu vực Đồng Văn;

2. Xác định được các kiểu biến đổi đá vây quanh các thành tạo magma;

3. Dự báo tiềm năng các khoáng sản nội sinh liên quan.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;

2. Báo cáo chuyên đề đặc điểm thạch địa hóa các thể magma khu vực Đồng Văn;

3. Báo cáo đặc điểm kiểu biến đổi đá vây quanh các thành tạo magma và khoáng sản nội sinh liên quan;

4. Các biểu đồ, sơ đồ (bản đồ), mặt cắt thể hiện đặc điểm các thành tạo magma, kiểu biến đổi và khoáng hóa có liên quan (tỷ lệ phù hợp với nội dung sơ đồ/bản đồ);

5. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Ngày bắt đầu:
19/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Địa chất
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Khả năng ứng dụng: Các kết quả nghiên cứu sẽ ứng dụng cho khoa học địa chất, nghiên cứu loại hình khoáng sản liên quan đến các thể magma xâm nhập trên, giúp công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 nhằm phát triển khoa học, kinh tế và hợp tác.

- Địa chỉ ứng dụng: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.