KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2020.06.01. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Mục tiêu:

1. Xác lập cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển;

2. Đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển;

3. Xây dựng được mô hình thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo về cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển:

- Chụp ảnh bằng thiết bị bay UAV độ chính xác cao;

- Dữ liệu địa không gian khác.

2. Báo cáo đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển:

- Quản trị điều hòa không khí thông minh; 

- Quản trị ngập lụt thông minh; 

- Quản trị cấp thoát nước thông minh; 

- Quản trị giao thông thông minh nhằm đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Cơ sở dữ liệu và mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

4. Công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Ngày bắt đầu:
20/11/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 - Cục Viễn thám quốc gia

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.