KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
2017.CS.10.110
Tên nhiệm vụ:
2017.CS.10.110: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong ngành Tài nguyên và Môi trường ở Việt Nam hiện nay
Mục tiêu:
Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
01/01/2017
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Bộ ngành khác
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: