KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
CS.2019.03.04
Tên nhiệm vụ:
Thành lập Atlas hóa thạch Thực vật Việt Nam
Mục tiêu:
Chỉnh lý để xuất bản tài liệu cổ thực vật trong bộ atlas cổ sinh vật Việt Nam để phục vụ nghiên cứu địa chất và đào tạo các cán bộ khoa học tại các trường và các Viện có liên quan.
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Nội dung 2: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu về hóa thạch thực vật ở Việt Nam Nội dung 3: Cùng với các chuyên gia rà soát lại bản thảo của tập thực vật trong bộ atlas 8 tập năm 1987 Nội dung 4: Xây dựng Báo cáo tổng kết
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
12/04/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Địa chất khoáng sản
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Hữu Mạnh
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cán bộ phối hợp:
Nguyễn Hữu Mạnh Th.S Nguyễn Thị Thủy PGS. TSKH Trịnh Dánh TS. Nguyễn Đức Phong TS. Nghiêm Nhật Mai PGS.TS Đào Thị Miên
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: