KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
02/18-QLÐÐ
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu thành phần điều tra cơ bản đất đai
Mục tiêu:
Nghiên cứu tổng quan về cơ sở điều tra cơ bản về đất đai, thành phần và tổ chức dữ liệu từ đó đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai.
Nội dung:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu điều tra đánh giá đất đai. Nội dung 2: Nghiên cứu thành phần dữ liệu và tổ chức dữ liệu về điều tra, đánh giá đất đai: gồm CSDL thoái hóa đất, CSDL phân hạng đất và CSDL ô nhiễm môi trường đất Nội dung 3: Đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai và hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
08/05/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đất đai
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Hoàng Tuấn Minh
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cán bộ phối hợp:
Th.S Hoàng Tuấn Minh; ThS. Nguyễn Thị Ninh; ThS. Trịnh Quốc Thắng; ThS. Lưu Thị Ngoan; CN. Nguyễn Khánh Linh
Cấp quản lý:
Cấp Cơ sở
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: